Categories
Blogs Historier/Stories Kim Blog (English) Resources Udfordring Undervisning

Ansvar

Majestætsfornærmelse til fin middag hos dronningen og klimatopmødet er i krise.

§ 77 Paragraf fra Grundloven

LOV nr 169 af 5/6/1953

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Det sidste er jo smukt, men hov: “under ansvar for domstolene”, det må jo siges at være en kattelem på størelse med porten til Statsfængslet i Vridsløselille.

Hvad gemmer sig bag porten? Det gør f.eks.

Injurier:

Straffelovens § 267:
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Majestætsfornærmelse:

Straffelovens § 115:
Begås, uden at forholdet falder ind under §§ 112 og 113, nogen af de i kapitlerne 25, 26 og 27 omhandlede forbrydelser mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, forhøjes de i de nævnte bestemmelser foreskrevne straffe indtil det dobbelte.
Stk. 2. Begås nogen af de nævnte forbrydelser mod dronningen, enkedronningen eller tronfølgeren, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Blasfemi:

Straffelovens § 140 (afskaffet juni 2017):
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Racismeparagraffen:

Straffelovens § 266 b:
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Terrorparagraffen:

Straffelovens § 114:
For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

  • Manddrab efter § 237.
  • Grov vold efter § 245 eller § 246.
  • Frihedsberøvelse efter § 261.
  • Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
  • Kapring af transportmidler efter § 183 a.
  • Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.
  • Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.
  • Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.
Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.
Yderligere uddybende bestemmelser og straffeansættelser findes i §§114 a-e.

Forbrydelser mod den offentlige orden og fred:

Straffelovens § 136:
§ 136. Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Disse spilleregler er da ikke så svære at forstå, så sæt i gang og brug din ret til at ytre dig som en voksen og ansvarlig person, så slipper vi for at spilde den dømmende og udøvende magts tid.

Du kan jo også gøre vælge at gøre som f.eks. Jyllands-Posten gjorde, da de offentliggjorde artiklen “Muhammeds ansigt” og ignorere den første del af §77.

Artiklen “Muhammeds ansigt” har været undersøgt af Rigsadvokaten og han kom med nedenstående begrundelse der, delvist, gik Jyllands-Posten imod, men der kom ingen retssag ud af det.

15. marts 2006: Rigsadvokatens afgørelse i sagen om Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt”. Afgørelsen var, at der ikke forelå en overtrædelse af de nævnte regler i straffeloven. Det fastslås dog også: “Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllands-Posten anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensyntagen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i ”hån, spot og latterliggørelse””.

Se også

2 replies on “Ansvar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *